Privacy Statement​

Privacy Statement

Versie December 2022

Akky Fit B.V., verder ook te noemen “Akky Fit”, gevestigd aan Homburg 24, 4153 BS Beesd, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Contactgegevens:
Akky Fit
Homburg 24
4153 BS Beesd
Telefoonnummer: 0345-68 33 64
E-mail: info@akkyfit.nl

Karin Vroege is de Functionaris Gegevensbescherming van Akky Fit. Zij is te bereiken via info@akkyfit.nl en het telefoonnummer 0345-68 33 64.
Akky Fit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten/abonnementen en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens (inclusief straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website en/of de Sportivity App en/of via de Sportivity website (www.sportivity.com) aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Lijst met contactgegevens van het (potentieel) lid via de Sportivity App en/of via de Sportivity website (www.sportivity.com)
– Bankrekeningnummer en tenaamstelling
– Gegevens over uw activiteiten op deze website en/of de Sportivity App en/of via Sportivity website (www.sportivity.com)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Akky Fit verwerkt:
– Gegevens van personen (vanaf 12 jaar, maar) jonger dan 16 jaar Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Akky Fit, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen (waaronder internet) bekend zijn geworden. Onze website en/of dienst heeft, tenzij er toestemming is van ouders of voogd, niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de hierboven vermelde contactgegevens en dan wordt deze informatie verwijderd. Akky Fit verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: – Wettelijke verplichting – Uitvoering van een overeenkomst. – Verkregen toestemming van betrokkene(n) – Gerechtvaardigd belang. Akky Fit deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk, met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het inschakelen van een derde partij namens en in opdracht van Akky Fit, zoals een IT-leverancier, een accountant/boekhouder of zelfstandige (ZZP-er) voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen de betrokkene en Akky Fit. Daarnaast kan Akky Fit persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Akky Fit uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Akky Fit ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, IT-leverancier of een ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Akky Fit hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Akky Fit gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Akky Fit in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. Akky Fit bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkenen (leden van Akky Fit) begrepen: – Recht op informatie (ontvangst privacy statement) – Recht op inzage – Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens) – Recht van verzet – Recht op dataportabiliteit – Recht op vergetelheid – Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens – Recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u aan de hierboven genoemde contactpersoon (Karin Vroege) doen. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Akky Fit aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke bewaartermijnen. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, kunnen wij u vragen ter verificatie een kopie over te leggen dan wel te tonen van een geldig paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Akky Fit neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. Op de website van Akky Fit kunnen knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen zijn om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals bijvoorbeeld Twitter, Instagram, LinkedIn of Facebook. Akky Fit houdt daar in het voorkomende geval geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden grondig door te lezen.

Akky Fit houdt gebruiksgegevens bij van haar website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Akky Fit verkocht aan derden. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek van de website van Akky Fit op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. Akky Fit maakt gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website en de (Sportivity)app goed te laten werken, deze te kunnen optimaliseren en het gebruiksgemak te vergroten. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en (eventueel) advertenties kunnen aanbieden. Er worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor is omschreven. Akky Fit heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Akky Fit heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Akky Fit gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Akky Fit (zie daartoe de hierboven vermelde contactgegevens). Dit privacy statement is vastgesteld in december 2022.