Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Versie December 2022

1) Definities:
– Akky Fit: Akky Fit B.V.
– Ingangsdatum: De ingangsdatum van de overeenkomst is, met inachtneming van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, gelijk aan de dag van inschrijving.
– Lid: Vanaf de leeftijd van 12 jaar of ouder kan een natuurlijk persoon een overeenkomst met ons aangaan. Akky Fit is gerechtigd om ter controle van de minimumleeftijd of ter controle van het gebruik van de pas/het abonnement te vragen dit door middel van legitimatie aan te tonen. Vanaf 12 jaar tot het bereiken van de 14e jarige leeftijd is het mogelijk om met en onder toezicht van één van de ouders die Lid is kosteloos mee te trainen cq de Sportschool van Akky Fit te bezoeken, in welk geval dit kind dan wel een eigen QR code zal verkrijgen.
– Lidmaatschap: Dat is de overeenkomst tussen Akky Fit en het Lid.
– Algemene voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden, die een onderdeel zijn van de overeenkomst tussen Akky Fit en het Lid.
– Huisregels: De huisregels van Akky Fit, die eveneens een onderdeel zijn van de overeenkomst tussen Akky Fit en het Lid.
– Portal: Dit is de digitale portal (op een tablet) die beschikbaar is in de Sportschool van Akky Fit. Daarmee is het onder andere mogelijk om in te schrijven.
– QR-code: Dat is de toegangscode om toegang tot de Sportschool van Akky Fit te krijgen, welke door Akky Fit aan het Lid wordt verstrekt.
– Sportschool (van Akky Fit): De ruimte waarin Akky Fit haar onderneming exploiteert.

2) Lidmaatschap:
a) Lid worden kan op de volgende manier:
Online via de website van Akky Fit of via de Portal. In geval van inschrijving via de website bestaat het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgaaf van redenen af te zien van het Lidmaatschap. Indien het Lidmaatschap in die periode niet is gebruikt, dan is de herroeping kosteloos. Indien het lidmaatschap wel is gebruikt, dan is Akky Fit gerechtigd om naar rato (te rekenen vanaf de dag van het aangaan van de overeenkomst tot en met de dag van herroeping inclusief het (eventueel) verschuldigde inschrijfgeld kosten ter zake dit Lidmaatschap in rekening te brengen. Indien een bestaand Lid online het abonnement wijzigt, dan geldt voornoemde bedenktijd eveneens, waarbij geldt dat indien het Lid gebruik maakt van de herroeping, de oorspronkelijke overeenkomst herleeft. In geval van inschrijving in de Sportschool van Akky Fit (door middel van de Portal) geldt er geen bedenktijd.
b) Het Lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
c) Akky Fit is gerechtigd om aanvragen voor een Lidmaatschap zonder opgaaf van redenen te weigeren.
d) Een Lid dient Akky Fit direct op de hoogte te stellen van eventuele verhuizingen, het wijzigen van een bankrekeningnummer en dergelijke.

3) Einde Lidmaatschap:
a) Opzegging van de overeenkomst door het Lid dient via de “Sportivity App” van Akky Fit te geschieden. Opzeggingen die op andere wijze geschieden zijn niet rechtsgeldig, tenzij Akky Fit de opzegging accepteert. De opzegging dient uiterlijk 30 dagen vóór het eindigen van de overeengekomen periode (de looptijd) te zijn geschied, bij gebreke waarvan de overeenkomst voor dezelfde duur wordt verlengd.
b) Akky Fit kan, in geval van persoonlijke (medische) omstandigheden, na overlegging van bewijs daarvan, op verzoek van het Lid beslissen om de overeenkomst tussentijds te beëindigen, dan wel een vrijstelling voor bepaalde duur van de betalingsverplichtingen toe te staan. Zulks ter vrije bepaling van Akky Fit. Akky Fit is derhalve niet verplicht om een dergelijk verzoek van een Lid goed te keuren. Indien Akky Fit daartoe besluit, dan kunnen hier, in vergelijkbare overige gevallen, geen rechten en ook geen precedentwerking aan worden ontleend.
c) Indien het Lid de overeenkomst niet nakomt, daaronder ook het Huisreglement van Akky Fit te verstaan en/of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan is Akky Fit gerechtigd om de toegang tot haar Sportschool voor bepaalde dan wel onbepaalde duur te ontzeggen of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Zulks exclusief ter beoordeling van Akky Fit en zonder dat Akky Fit uit welke hoofde dan ook, schadeplichtig jegens het Lid is.
d) Het is een Lid niet toegestaan om, op welke wijze dan ook, trainingsdiensten/begeleiding aan een ander Lid in de Sportschool van Akky Fit te geven en/of om een ander persoon die geen Lid is toegang te verlenen tot de Sportschool van Akky Fit. Dit zijn, niet uitputtend, allemaal omstandigheden op grond waarvan Akky Fit gerechtigd is om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder jegens het Lid, uit welke hoofde dan ook, schadeplichtig te zijn.

4) Prijzen en betaling
a) Op de website van Akky Fit en/of op de Portal aanwezig in de Sportschool van Akky Fit zijn alle lidmaatschapsvormen en voorwaarden, inclusief de eventuele verschuldigdheid van inschrijfgeld, vermeld. Een kind vanaf de leeftijd van 12 jaar tot het moment dat dit kind de leeftijd van 14 jaar bereikt, kan, onder de voorwaarden dat een van diens ouders Lid is en deze het kind op verantwoorde wijze begeleidt, kosteloos gebruik maken van (de faciliteiten van) de Sportschool van Akky Fit. De ouder(s)/verzorgende(n) zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag en de veiligheid van dit kind in de Sportschool van Akky Fit.
b) Indien een Lid de overeenkomst beëindigt en later opnieuw Lid wil worden, dan is Akky Fit gerechtigd om opnieuw inschrijfgeld in rekening te brengen.
c) Vanaf het moment van inschrijving, gaat de overeenkomst in en gaat ook de betalingsverplichting in. De overeengekomen duur gaat echter pas in op de eerste dag van de maand volgend op de dag van inschrijving, waarbij over de periode te rekenen vanaf de dag dat de inschrijving heeft plaatsgevonden tot en met de laatste dag van de maand naar rato lidmaatschapsgeld zal worden berekend, uitgaande van het afgesloten abonnement, door het Lid aan Akky Fit is verschuldigd.
d) De door het Lid aan Akky Fit verschuldigde (maand)bedragen dienen, tenzij anders overeengekomen, bij vooruitbetaling, uiterlijk op de eerste dag van de maand, te worden voldaan. Betaling dient, op de wijze zoals door Akky Fit aangegeven, via SEPA, dan wel via PIN of contant te geschieden.
e) In geval van niet tijdige betaling, is Akky Fit gerechtigd om de QR-code te blokkeren totdat aan alle (achterstallige) betalingsverplichtingen is voldaan.
f) Indien na een ingebrekestelling niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, is het Lid aan Akky Fit buitengerechtelijke (incasso)kosten, alsmede de wettelijke rente (ex artikel 6:119 BW) verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum van de termijn tot aan de dag der algehele voldoening. In geval van enige achterstallige betalingsverplichting is Akky Fit gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen (door middel van ontbinding of onmiddellijke opzegging).
g) Akky Fit is gerechtigd om eenzijdig, in ieder geval één keer per jaar, de tarieven te verhogen, doch zulks niet met meer dan 10% over het tarief inclusief btw, met dien verstande dat in geval van overheidsmaatregelen, daaronder bijvoorbeeld btw stijgingen te verstaan, ongeacht de hoogte ervan, de tarieven met meer dan 10% mogen worden verhoogd. Indien Akky Fit daartoe overgaat, dan levert dit geen beëindigingsgrond op, tenzij deze tariefsverhoging binnen vier maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.
h) De QR code die Akky Fit aan het Lid verstrekt blijft eigendom van Akky Fit, is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het Lid is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik of misbruik van de QR code. In geval van verlies van de QR code, kan via de Portal of mondeling een nieuwe QR code worden aangevraagd, waarbij de oude QR code dan door Akky Fit inactief wordt gemaakt.
i) Indien een Lid geen gebruik maakt van de Sportschool(faciliteiten) van Akky Fit c.q. de overeenkomst, dan heeft het Lid geen enkel recht op restitutie van het door het Lid betaalde.

5) Openingstijden
a) Akky Fit bepaalt de openingstijden (van de Sportschool). In geval van feestdagen, calamiteiten of overmacht of verbouwingswerkzaamheden/onderhoudswerkzaamheden kunnen er afwijkende openingstijden zijn, dan wel kan Akky Fit geheel gesloten zijn, in welk geval het Lid geen recht heeft op restitutie, tenzij er sprake is van een sluiting van meer dan 3 aaneengesloten weken.
b) Het is mogelijk dat er op bepaalde tijden geen medewerkers van Akky Fit in de Sportschool aanwezig zijn. Op die momenten is er derhalve geen fysiek toezicht. In dat geval zal er in ieder geval toezicht plaatsvinden door middel van cameratoezicht. Tevens kan het noodnummer van Akky Fit gebeld worden, dat op de balie bij de entree van de Sportschool van Akky Fit is aangegeven. Ook kan er met de op deze balie aanwezige tablet gebeld worden met dit noodnummer.
c) In geval van groepslessen geldt een minimum aantal deelnemers van 4. Akky Fit bepaalt tevens het maximum aantal deelnemers. Akky Fit is gerechtigd om ter zake deze groepslessen eenzijdig (nadere) voorwaarden te stellen omtrent de (wijze van) reserveren en deelname.

6) Artikel Aansprakelijkheid en risico
a) Indien een Lid gebruik maakt van de sportschool en bijbehorende faciliteiten van Akky Fit, dient een Lid zelf een afweging te maken en in te schatten wat deze aan kan. Akky Fit biedt, tenzij anders overeengekomen, geen actieve begeleiding aan door personen. Een Lid is, ook in geval van bijvoorbeeld personal training, zelf verantwoordelijk voor de keuzes die deze ter zake het sporten maakt. Een Lid wordt geadviseerd om advies in te winnen bij een medicus of andere specialist om na te gaan of het Lid in staat is om gebruik te maken van de faciliteiten van Akky Fit.
b) Het gebruik van de faciliteiten van Akky Fit en bezoek aan (de sportschool van) Akky Fit is voor eigen risico.
c) Akky Fit en/of haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel dat ontstaat tijdens het bezoek aan de Sportschool van Akky Fit en/of het gebruik van de faciliteiten, daaronder bijvoorbeeld de sportapparatuur te verstaan, van de Sportschool van Akky Fit, tenzij er aan de zijde van Akky Fit sprake is van grove nalatigheid of opzet.
d) Akky Fit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid. Het gebruik van lockers is voor eigen risico van het Lid.

7) Persoonsgegevens
a) Teneinde uitvoering te kunnen gegeven aan de overeenkomst beschikt Akky Fit over de persoonsgegevens van het Lid. Akky Fit zal deze persoonsgegevens zorgvuldig en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving verwerken, daaronder bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) te verstaan.
b) Akky Fit heeft een privacyverklaring, die is vermeld op de website van Akky Fit. Daarin is uiteengezet welke gegevens door Akky Fit worden verwerkt, wat het doel daarvan is en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. In deze privacyverklaring wordt ook vermeld hoe een Lid aangaande deze verwerking van persoonsgegevens diens rechten kan uitoefenen.
c) Om de veiligheid van u als Lid, de medewerkers van Akky Fit, overige bezoekers van de Sportschool van Akky Fit en de goederen van Akky Fit te beschermen, maakt Akky Fit gebruik van een veiligheidssysteem met cameratoezicht om de Sportschool van Akky Fit 24 uur per dag te (kunnen) observeren. Dit veiligheidssysteem is niet aanwezig in toilet-, kleed-, douche- en saunaruimte.

8) Toepasselijk recht, bevoegde rechter, wijzigingsbevoegdheid
a) Op alle overeenkomst tussen Akky Fit en het Lid is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen Akky Fit en het Lid zullen bij uitsluiting worden beoordeeld door de bevoegde rechter van het arrondissement Gelderland, locatie Arnhem.
b) Akky Fit is gerechtigd om de onderhavige algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

December 2022